x

SZANOWNI PAŃSTWO
Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół

Od stycznia 2016r. rusza II EDYCJA szkoleń dla nauczycieli, chcących nabyć lub przedłużyć uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W 2011 i 2012 r. przeszkoliliśmy ok. 1000 osób ze szkół woj. łódzkiego w ramach projektu „Zainwestuj w siebie – zdobądź wiedzę, która ratuje życie”.

Nadajemy certyfikat zatwierdzony przez MINISTERSTWO ZDROWIA i MEN uprawniający nauczycieli do prowadzenia w/w zajęć.

KOSZT SZKOLENIA 400,00 ZŁ ZA OSOBĘ

Więcej informacji

Ascender Solutions For Life

Ascender

Firma ASCENDER jest re­no­mowa­ną jed­nost­ką cer­ty­fi­ku­ją­cą w dzie­dzinie bez­pieczeń­stwa pracy. Cer­ty­fi­kat „Bez­piecz­na In­sty­tu­cja” przy­zna­wany jest in­sty­tu­cjom re­ali­zu­ją­cym co naj­mniej jeden z trzech au­tor­skich pro­gra­mów w dzie­dzinie bez­pieczeń­stwa pracy.

więcej

Bezpieczna Instytucja

Pro­ponu­je­my Pań­stwu u­sługi e­du­ka­cyj­ne – cer­ty­fi­ko­wa­ne szko­le­nia i kursy u­dzie­la­nia pierw­szej po­mocy oraz u­sługi roz­bu­dowy i ad­mi­nistro­wania in­fra­struk­turą zwią­za­ną z sys­te­mem u­dzie­la­nia pierw­szej po­mocy w Pań­stwa In­sty­tu­cji.

więcej

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bez­pieczeń­stwa po­zwa­la na i­den­ty­fika­cję po­ten­cjal­nych za­gro­żeń wy­stę­pu­ją­cych w Pań­stwa In­sty­tu­cji, kon­tro­lę spój­no­ści i e­fek­tyw­no­ści ist­nie­ją­cego sys­te­mu u­dzie­la­nia pierw­szej po­mocy oraz a­nali­zę po­trzeb e­du­ka­cyj­nych i in­fra­struk­tural­nych.

więcej
kontakt